Terminarz

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
kandydatów do oddziałów klasy pierwszej
III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
na rok szkolny 2019/2020
(Na podstawie Harmonogramu Rekrutacji - Załącznika do zarządzenia Nr 10
Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia,
szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020)

 

I. REKRUTACJA ZASADNICZA:

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • od 13 maja od godziny 8:00 do 20 maja do godziny 15:00

2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły:

 • od 17 czerwca od godziny 10:00 do 19 czerwca do godziny 16:00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową):

 • od 21 czerwca od godziny 12:00 do 28 czerwca do godziny 16:00

4. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe:

 • do 15 lipca

5. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

 • 16 lipca godzina 12:00

6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty). Prosimy o dostarczenie w tym samym czasie trzech zdjęć podpisanych imieniem i nazwiskiem kandydata:

 • od 16 lipca od godziny 12:00 do 24 lipca do godziny 10:00

7. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

 • 25 lipca godzina 12:00

 

II. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • od 26 lipca od godziny 8:00 do 30 lipca do godziny 12:00

2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe:

 • do 16 sierpnia

3. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

 • 19 sierpnia godzina 12:00

4. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty).  Prosimy o dostarczenie w tym samym czasie trzech zdjęć podpisanych imieniem i nazwiskiem kandydata:

 • od 19 sierpnia od godziny 12:00 do 27 sierpnia do godziny 16:00

5. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

 • 28 sierpnia godzina 10:00