Regulamin rekrutacji

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną - tel. 509-440-746

 

Zasady dotyczące przyznawania punktów w rekrutacji kandydatów
do oddziałów klasy pierwszej

III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
na rok szkolny 2022/2023

  

PODSTAWA PRAWNA

1) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082)

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

 

Godziny pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej: 9:00 – 15:00.

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej:

 

Punkty za egzamin ósmoklasisty - max. 100 pkt.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty w  następujący sposób:

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.
Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 

Punkty za świadectwo - max. 100 pkt.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max. 18 pkt.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.

Oceny z zajęć edukacyjnych (punktowanych podczas rekrutacji) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty w następujący sposób:

- celujący – 18 punktów,
- bardzo dobry – 17 punktów,
- dobry – 14 punktów,
- dostateczny – 8 punktów,
- dopuszczający – 2 punkty.

 

W poszczególnych oddziałach z ustalonymi przedmiotami rozszerzonymi przyznaje się punkty za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów:

Klasa Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji
1A biologia, chemia,
język angielski
język polski, matematyka,
biologia, chemia
1B biologia, chemia,
język angielski
język polski, matematyka,
biologia, chemia
1C język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
język polski, matematyka,
historia, wiedza o społeczeństwie
1D matematyka, fizyka,
informatyka
język polski, matematyka,
fizyka, informatyka
1E język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
język polski, matematyka,
historia, wiedza o społeczeństwie
1F matematyka, geografia,
język angielski
język polski, matematyka,
język angielski, geografia
1G matematyka, informatyka,
język angielski
język polski, matematyka,
język angielski, informatyka

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

 

 

 

Zasady dostarczania dokumentów do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
w ramach rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej
na rok szkolny 2022/2023

 

Informujemy, że wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej III Liceum w Radomiu na rok szkolny 2022/2023 należy umieszczać w specjalnie do tego celu przygotowanej urnie znajdującej się w siedzibie III Liceum w Radomiu (ul. Traugutta 44) dostępnej w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno–Kwalifikacyjnej - od godziny 9:00 do godziny 15:00.

Dokumenty powinny  być włożone do koszulki, ewentualnie do zaklejonej koperty, można je opisać numerem systemowym kandydata (jest to numer, który widnieje w lewym górnym rogu na pierwszej stronie wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły).

Wnioski oraz dodatkowe dokumenty należy umieszczać w urnie przeznaczonej na dokumenty kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej III Liceum w Radomiu na rok szkolny 2022/2023 tylko wówczas, gdy III Liceum w Radomiu jest szkołą pierwszego wyboru kandydata. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, czy wydrukowany wniosek został podpisany we wszystkich wskazanych miejscach zarówno przez kandydata, jak i co najmniej przez jednego rodzica / opiekuna prawnego oraz został opatrzony stosowną datą.

System rekrutacji do szkół ponadpodstawowych umożliwia również złożenie wniosku w formie elektronicznej. Aby taką operację przeprowadzić, rodzic / opiekun prawny kandydata musi posiadać podpis elektroniczny w postaci Profilu Zaufanego.

We wniosku prosimy podać numery telefonów oraz adresy e-mail rodziców / opiekunów prawnych kandydatów. W przypadku konieczności skontaktowania się z kandydatem lub jego rodzicami / opiekunami prawnymi (np. braki lub błędy w złożonej dokumentacji) powyższe dane kontaktowe ułatwią skuteczne podjęcie działania.

W przypadku zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy złożyć dokument dotyczący wycofania wniosku z systemu Nabór – Szkoły ponadpodstawowe.

Informacje dotyczące wszelkich dodatkowych dokumentów składanych podczas rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej III Liceum w Radomiu znajdują się na stronie internetowej III Liceum w Radomiu w zakładce: Rekrutacja – Dokumenty.

Odebranie dokumentów (np. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej bądź oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) może nastąpić jedynie osobiście, dokonuje tego rodzic / opiekun prawny kandydata. Można tego dokonać w siedzibie szkoły tylko w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.