Regulamin rekrutacji

Zasady dotyczące przyznawania punktów w rekrutacji kandydatów
(absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej)
do oddziałów klasy pierwszej

III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
na rok szkolny 2019/2020

 

PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60)

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z dnia 16 marca 2017r. poz. 610).

5) Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej:

 

Punkty za egzamin gimnazjalny lub egzamin ósmoklasisty - max. 100 pkt.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty w następujący sposób:

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty w następujący sposób:

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.
Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 

Punkty za świadectwo - max. 100 pkt.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max. 18 pkt.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.

Oceny z zajęć edukacyjnych (punktowanych podczas rekrutacji) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty w następujący sposób:

- celujący – 18 punktów,
- bardzo dobry – 17 punktów,
- dobry – 14 punktów,
- dostateczny – 8 punktów,
- dopuszczający – 2 punkty.

W poszczególnych oddziałach z ustalonymi przedmiotami rozszerzonymi przyznaje się punkty za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów:

Klasa Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji
1A, 1AG biologia, chemia,
język angielski
język polski, matematyka,
biologia, chemia
1B, 1BG  matematyka, geografia,
język angielski
język polski, matematyka,
język angielski, geografia
1C, 1CG język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
język polski, matematyka,
historia, wiedza o społeczeństwie
1D, 1DG matematyka, fizyka,
informatyka
język polski, matematyka,
fizyka, informatyka
1E, 1EG matematyka, informatyka,
język angielski
język polski, matematyka,
język angielski, informatyka

  

Szczegółowe zasady przyznawania punktów dodatkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji zawarty jest w załączniku do Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.