Regulamin rekrutacji

Zasady dotyczące przyznawania punktów w rekrutacji kandydatów
(absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej)
do oddziałów klasy pierwszej

III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
na rok szkolny 2019/2020

 

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
(Dz. U. 2017, poz. 586)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz. U. 2017, poz. 610)

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej:

 

Punkty za egzamin gimnazjalny lub egzamin ósmoklasisty - max. 100 pkt.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty w następujący sposób:

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty w następujący sposób:

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.
Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 

Punkty za świadectwo - max. 100 pkt.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max. 18 pkt.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.

Oceny z zajęć edukacyjnych (punktowanych podczas rekrutacji) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty w następujący sposób:

- celujący – 18 punktów,
- bardzo dobry – 17 punktów,
- dobry – 14 punktów,
- dostateczny – 8 punktów,
- dopuszczający – 2 punkty.

W poszczególnych oddziałach z ustalonymi przedmiotami rozszerzonymi przyznaje się punkty za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów:

Klasa Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji
1A, 1AG biologia, chemia,
język angielski
język polski, matematyka,
biologia, chemia
1B, 1BG  matematyka, geografia,
język angielski
język polski, matematyka,
język angielski, geografia
1C, 1CG język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
język polski, matematyka,
historia, wiedza o społeczeństwie
1D, 1DG matematyka, fizyka,
informatyka
język polski, matematyka,
fizyka, informatyka
1E, 1EG matematyka, informatyka,
język angielski
język polski, matematyka,
język angielski, informatyka

  

→→→→→     ←←←←←

Szczegółowe zasady przyznawania punktów absolwentom gimnazjum reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. 2017, poz. 586)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

Szczegółowe zasady przyznawania punktów absolwentom szkoły podstawowej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. (Dz. U. 2017, poz. 610)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.