Regulamin rekrutacji

Zasady dotyczące przyznawania punktów
w rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej
III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
na rok szkolny 2018/2019

 

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych:

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty w następujący sposób:

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty w następujący sposób:

- celujący – 18 punktów,
- bardzo dobry – 17 punktów,
- dobry – 14 punktów,
- dostateczny – 8 punktów,
- dopuszczający – 2 punkty.

 

Przyznaje się punkty za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów:

1. język polski,
2. matematyka,
3. dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych oddziałów klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu proponowanych na rok szkolny 2018/2019:

  • oddział A – biologia, chemia,
  • oddział B – biologia, chemia,
  • oddział C – historia, wiedza o społeczeństwie,
  • oddział D – fizyka, informatyka,
  • oddział E – historia, wiedza o społeczeństwie,
  • oddział F – język angielski, geografia,
  • oddział G – język angielski, informatyka,

 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów dodatkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji zawarty jest w załączniku do Zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji