Rekrutacja - Dokumenty

Informacja dotycząca dodatkowych dokumentów
składanych podczas rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej
III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
na rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910)


 

Oprócz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej oraz oryginału tego dokumentu) oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej oraz oryginału tego dokumentu) do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych określonych kryteriów:

Rodzaj dokumentu i forma potwierdzenia:

a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu).

b) opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej 

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu).

c) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata -

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły ponadpodstawowej wypełnione przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata.

Druk oświadczenia można pobrać TUTAJ.

d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 426 i 568) -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu).

e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem -

Druk oświadczenia można pobrać TUTAJ.

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka wypełnione przez rodzica / prawnego opiekuna kandydata.

f) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 roku poz. 1111, 924 i 1818) -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu).

 

 

W przypadku zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy złożyć dokument dotyczący wycofania wniosku.

Druk wniosku można pobrać TUTAJ.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Podręcznikiem dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w systemie  Nabór - Szkoły ponadpodstawowe.

Podręcznik można pobrać TUTAJ.