Rekrutacja - Dokumenty

Informacja dotycząca dodatkowych dokumentów składanych podczas rekrutacji
Zgodnie z art. 20t ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów […] odpowiednio:

 

Rodzaj dokumentu i forma potwierdzenia:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata -

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej wypełnione przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata. (Wzór dokumentu do pobrania ze strony internetowej szkoły. - TUTAJ)

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu).

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. (Wzór dokumentu do pobrania ze strony internetowej szkoły. - TUTAJ)

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 135, ze zm.) -

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg dokumentu).