Informacja dotycząca rekrutacji uzupełniającej

Informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się jedynie w poniższym terminie:

  • 13 lipca 2018 roku (piątek) - od godziny 8:00 do godziny 16:00
  • 16 lipca 2018 roku (poniedziałek) - od godziny 8:00 do godziny 16:00

Prosimy, by podania o przyjęcie kandydatów do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej były napisane przez rodziców / prawnych opiekunów tychże kandydatów. Do podania należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów (jeśli kandydat je spełnia), jeśli dokumenty te nie były dostarczone wcześniej do III Liceum w Radomiu jako szkoły I wyboru kandydata.