Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem Zbigniewa Kuźmiuka

Cele Konkursu:

- popularyzacja idei integracji i wiedzy o UE wśród uczniów
- rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej
- kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących problematyki europejskiej

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletni uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu oraz uczniowie posiadający tymczasowy dowód osobisty.

2. Uczniowie zgłaszają swój udział w Konkursie poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik 1). Karta zgłoszenia dostępna będzie u p. Emilii Chodak. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście do dnia 30 marca do mgr Emilii Chodak.

3. Konkurs składać się będzie z 50 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie testu to 60 minut.

4. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej liczby punktów uniemożliwiającej wyłonienie laureata sprawdza się zadania do pierwszego błędu, gdyż zadania w teście są układane od najtrudniejszego do najłatwiejszego. Jeżeli po przyjęciu kryterium dodatkowego w dalszym ciągu nie ma możliwości wyłonienia zwycięzcy Komisja Szkolna przeprowadza dogrywkę w formie odpowiedzi ustnej na dwa wylosowane pytania

5. Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:15.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 kwietnia.

7. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzą:

  • mgr Wojciech Chrzanowski - przewodniczący
  • mgr Emilia Chodak - sekretarz
  • mgr Joanna Woźniak - członek
  • mgr Anna Kołodziejska - członek

Do zadań Komisji należy przeprowadzenie Konkursu oraz czuwanie nad jego przebiegiem.

8. Laureat Konkursu w dniach 1.06- 5.06. 2018 roku wyjedzie do Brukseli. Za zajęcie II i III miejsca – nagrody rzeczowe.

9. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów zarejestrowanych podczas przebiegu Konkursu na stronie internetowej III LO w Radomiu.

10. Przystępując do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych oraz wizerunku (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).

11. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.

Tematyka Konkursu:

- historia UE
- idea integracji europejskiej w perspektywie historycznej
- geneza i rozwój UE
- instytucje UE
- ojcowie i symbole UE
- struktury UE
- traktaty unijne
- unia gospodarczo- walutowa- wspólna waluta- euro
- polityka gospodarcza i regionalna UE

 

Załącznik nr 1