Szkolny konkurs recytatorski z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO OGŁOSZONEGO Z OKAZJI 100. ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 • kształtowanie postawy patriotycznej,
 • pogłębianie więzi z ojczyzną,
 • propagowanie poezji patriotycznej,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa,
 • rozwijanie umiejętności recytatorskich.

 CHARAKTERYSTYKA KONKURSU

1. Konkurs polega na recytacji dowolnie wybranego wiersza o tematyce patriotycznej.

2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani dostarczyć zgłoszenia na konkurs do nauczycielek języka polskiego: Pani Małgorzaty Borudzińskiej-Frąk do sali 214 lub do Pani Agnieszki Czaj do sali 205 do wtorku 06.11.2018 roku wraz z jednym egzemplarzem recytowanego tekstu.

3. Konkurs odbędzie się w dniu 09.11.2018 roku o godz. 11.20.

 ZASADY PRACY JURY

1. Uczestników konkursu będzie oceniać jury konkursowe pod przewodnictwem Pani Dyrektor Danuty Sawickiej.

2. Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru,
 • pamięciowe opanowanie tekstu,
 • interpretacja utworu (emisja głosu, dykcja, artykulacja),
 • kultura słowa,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

3. Uczestnicy będą występować według kolejności alfabetycznej.

 NAGRODY

Organizatorzy gwarantują następujące formy nagród:

 • nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców,
 • dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

 ORGANIZATORZY

1. Organizatorami szkolnego konkursu są nauczycielki języka polskiego: Pani Małgorzata Borudzińska-Frąk i Pani Agnieszka Czaj.

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu na stronie internetowej szkoły.

3. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych [zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)] oraz wizerunku [zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880)] na stronie internetowej szkoły.

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.