Konkurs na logo projektu Erasmus+ "I`m a HERO"

KONKURS NA LOGO PROJEKTU
ERASMUS+ „I’m a HERO”
(ETAP SZKOLNY)

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Projektu Erasmus+ „I’m a HERO”

§1 Postanowienia ogólne

I. Organizatorem Konkursu na Logo Projektu Erasmus+ „I’m a HERO” jest III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na opracowanie znaku graficznego – logo projektu Erasmus+ „I’m a HERO” (zwanego dalej „Konkursem”). Zwycięska szkolna praca konkursowa weźmie udział w plebiscycie na oficjalne logo projektu, w którym wezmą udział, oprócz III Liceum w Radomiu, szkoły partnerskie z Rumunii, Grecji oraz Macedonii Północnej.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu.

3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

§2 Ocena prac konkursowych

1. Oceny prac konkursowych dokona Jury Konkursu, w składzie:

- Pan Dyrektor Norbert Sałuda
- p. Agnieszka Ficek
- p. Anna Kołodziejska
- p. Agnieszka Popiel
- p. Kamila Popiel-Leśnikowska

2. Jury Konkursu dokona oceny prac konkursowych i wybierze 1 projekt z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a. zgodność z Regulaminem,
b. innowacyjność i oryginalność projektu,
c. czytelność i funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań,
d. walory kompozycyjne i kolorystyczne.

3. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, na Facebooku szkoły oraz na Facebooku projektu „I’m a HERO”.

§3 Terminarz Konkursu

1. Ogłoszenie Konkursu: 12.02.2021 r.

2. Ostateczny termin składania prac: 05.03.2021 r.

3. Ogłoszenie wyników konkursu szkolnego: 09.03.2021 r.

4. Prace należy przesłać do koordynatora projektu – p. Anny Kołodziejskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

§4 Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu znaku graficznego – logo mającego wziąć udział w konkursie międzynarodowym na logo będące oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej projektu Erasmus+ „I’m a HERO”.

2. Wybrane logo będzie służyć celom identyfikacyjnym, reprezentacyjnym, informacyjnym oraz korespondencyjnym. Zastosowanie projektu powinno umożliwiać różnorodne wykorzystanie: na plakatach i papierze firmowym w wydawnictwach, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, grafice internetowej, w różnych formatach i rozmiarach.

3. Logo powinno odzwierciedlać charakter projektu i być zgodne z pełnym jego tematem: „I'm a H.E.R.O. (healthy - educated - responsible - open-minded)”

4. Znak powinien być zrozumiały zarówno dla Polaków, jak i mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej.

§5 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie.

2. Przysyłając pracę konkursową do organizatora, należy podać imię, nazwisko oraz klasę autora pracy konkursowej.

3. Jeden uczestnik Konkursu może złożyć do trzech projektów logo.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnej z wymaganiami oraz w terminie określonym w Regulaminie.

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu

§6 Sposób opracowania prac konkursowych:

1. Prace mogą być wykonane za pomocą programów komputerowych:

– projekty powinny być zapisane w pliku wewnętrznym programu komputerowego, za pomocą którego została wykonana praca: xcf, crd, svg o rozdzielczości minimum 300 dpi.

2. Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.

§7 Inne postanowienia

1. Autor zwycięskiej pracy, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu całości praw majątkowych do projektu znaku graficznego logo i jego zastosowań. Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy, w tym do:

a. utrwalania w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na: urządzeniach magazynujących dane cyfrowe i analogowe (tj.: taśma światłoczuła, magnetyczna, dyski komputerowe stacjonarne i przenośne, płyty DVD, CD, BD), przenośnych nośnikach cyfrowych opartych na technologii typu flash czy też w formie druku;

b. zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką, w tym: techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną, techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu.

2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury Konkursu.

3. Po rozwiązaniu Konkursu zgłoszone prace pozostają u Organizatora.